Viết Chương Trình Nhập Vào Số Nguyên N


Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Hỏi:

Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách cơ bản chương trình lớp 8)

Đáp:

halan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen to trong day: ‘);

for i:=1 to n do

begin

d:=0;

for j:=1 to i do

if i mod j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên n


*

halan:

program SNT;

uses crt;


var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen to trong day: ‘);

for i:=1 to n do

begin

d:=0;

for j:=1 to i do

if i mod j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.halan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;


write(‘Cac so nguyen to trong day: ‘);

for i:=1 to n do

begin

d:=0;

for j:=1 to i do

if i mod j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Vừa rồi, 1đô.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng 1đô.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022 bạn nhé.

Xem thêm: Cho Một Tình Yêu Tập 1 - Cho Một Tình Yêu By Lê Tuấn On Amazon Music


viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng

Hỏi:

viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng

viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng

Đáp:

halan:

Program sochan;

uses crt;var n,i:integer; a:array<1..100> of integer;

begin

clrscr; write(‘nhap n:’);readln(n);

fori:=1ton do

begin write(‘a<‘i’>=’);readln(a);

end;


fori:=1ton do ifa mod 2=then writeln(a,’ la so chan’); readln;

end.

chúc bạ học tốt nha :))

halan:

Program sochan;

uses crt;var n,i:integer; a:array<1..100> of integer;

begin

clrscr; write(‘nhap n:’);readln(n);

fori:=1ton do

begin write(‘a<‘i’>=’);readln(a);

end;

fori:=1ton do ifa mod 2=then writeln(a,’ la so chan’); readln;

end.

chúc bạ học tốt nha :))

halan:

Program sochan;

uses crt;var n,i:integer; a:array<1..100> of integer;

begin

clrscr; write(‘nhap n:’);readln(n);

fori:=1ton do

begin write(‘a<‘i’>=’);readln(a);

end;

fori:=1ton do ifa mod 2=then writeln(a,’ la so chan’); readln;

end.

chúc bạ học tốt nha :))

viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng

Vừa rồi, bắp.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng bắp.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình nhập mảng 1 chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng nam 2022 bạn nhé.