Viết Chương Trình Nhập Vào Số Nguyên N


Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Hỏi:

Viết chương trình chỉ dẫn màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách cơ bản chương trình lớp 8)

Đáp:

halan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen to trong day: ‘);

for i:=1 to lớn n do

begin

d:=0;

for j:=1 lớn i do

if i mod j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên n


*

halan:

program SNT;

uses crt;


var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen to lớn trong day: ‘);

for i:=1 to lớn n do

begin

d:=0;

for j:=1 to i do

if i gian lận j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.halan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 lớn n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;


write(‘Cac so nguyen to trong day: ‘);

for i:=1 khổng lồ n do

begin

d:=0;

for j:=1 to lớn i do

if i thủ thuật j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Vừa rồi, 1đô.vn vẫn gửi tới các bạn chi huyết về chủ thể Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022 ❤️️, hy vọng với tin tức hữu ích mà nội dung bài viết "Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022" đem đến sẽ giúp các bạn trẻ thân mật hơn về Viết chương trình chỉ dẫn màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam giới 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy thuộc 1đô.vn cải tiến và phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình chỉ dẫn màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c phái nam 2022 các bạn nhé.

Xem thêm: Cho Một Tình Yêu Tập 1 - Cho Một Tình Yêu By Lê Tuấn On Amazon Music


viết công tác nhập mảng 1 chiều gồm n bộ phận và in ra màn hình các số chẵn vào mảng

Hỏi:

viết công tác nhập mảng 1 chiều gồm n bộ phận và in ra màn hình các số chẵn vào mảng

viết lịch trình nhập mảng một chiều gồm n bộ phận và in ra màn hình các số chẵn trong mảng

Đáp:

halan:

Program sochan;

uses crt;var n,i:integer; a:array<1..100> of integer;

begin

clrscr; write(‘nhap n:’);readln(n);

fori:=1ton do

begin write(‘a<‘i’>=’);readln(a);

end;


fori:=1ton do ifa mod 2=then writeln(a,’ la so chan’); readln;

end.

chúc bạ học xuất sắc nha :))

halan:

Program sochan;

uses crt;var n,i:integer; a:array<1..100> of integer;

begin

clrscr; write(‘nhap n:’);readln(n);

fori:=1ton do

begin write(‘a<‘i’>=’);readln(a);

end;

fori:=1ton do ifa hack 2=then writeln(a,’ la so chan’); readln;

end.

chúc bạ học giỏi nha :))

halan:

Program sochan;

uses crt;var n,i:integer; a:array<1..100> of integer;

begin

clrscr; write(‘nhap n:’);readln(n);

fori:=1ton do

begin write(‘a<‘i’>=’);readln(a);

end;

fori:=1ton do ifa mod 2=then writeln(a,’ la so chan’); readln;

end.

chúc bạ học tốt nha :))

viết chương trình nhập mảng một chiều gồm n phần tử và in ra màn hình các số chẵn trong mảng

Vừa rồi, bắp.vn sẽ gửi tới chúng ta chi tiết về chủ thể Viết công tác nhập mảng một chiều gồm n bộ phận và in ra màn hình các số chẵn trong mảng phái mạnh 2022 ❤️️, hy vọng với tin tức hữu ích mà nội dung bài viết "Viết lịch trình nhập mảng 1 chiều gồm n thành phần và in ra màn hình các số chẵn trong mảng phái nam 2022" đem về sẽ giúp chúng ta trẻ vồ cập hơn về Viết lịch trình nhập mảng 1 chiều gồm n bộ phận và in ra màn hình các số chẵn trong mảng phái nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay nay. Hãy cùng bắp.vn cách tân và phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết lịch trình nhập mảng 1 chiều gồm n thành phần và in ra màn hình các số chẵn vào mảng phái nam 2022 các bạn nhé.