Nhất khí hóa tam thanh

*
home » Văn học quốc tế » game phong thần diễn nghĩa » Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh tấn công Giáo Chủ

Phong thần diễn nghĩa

Hồi 1: Trụ vương tế miễu bà nữ giới Oa Hồi 2: làm phản nước Thương, sơn Hộ đề thơ Hồi 3: xem thơ Tây Bá Hầu, tô Hộ dưng Ðắc Kỷ Hồi 4: thịt giai nhân, hồ ly tinh mượn lệnh Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu Hồi 6: làm cho Bào Lạc Trụ Vương sợ hãi tôi trung Hồi 7: túng thiếu Trọng bày mưu phế Khượng Hậu Hồi 8: bọn họ Phương cõng chúa phản nghịch Triều Ca Hồi 9: Thương thừa Tướng liều mình gián chúa Hồi 10: tiếng sấm sanh dị nhân Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý Hồi 12: na Tra mở ra ải è Ðường Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện nay hình phiến đá Hồi 14: na Tra nhờ vào thầy cứu vãn nhập xác bông sen Hồi 15: Khương Thượng về è cổ cưới vk Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái bồn đốt hại cung nga Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội phụ thân Hồi 20: Táng Nghi Sanh sở hữu lòng lũ nịnh Hồi 21: Văn vương vãi khoe quan qua năm ải Hồi 22: Văn vương thương nhỏ mửa thịt hóa thỏ Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm tốt ứng mộng Hồi 24: Văn vương vãi rước Khương Thượng vị trí sông Vị Hồi 25: yêu quái dọn tiệc mời hồ ly tinh Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu sợ Tỉ Can Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua Hồi 28: Văn Vương phát Trụ cứu vãn dân Hồi 29: Văn vương chém Sùng Hầu Hổ Hồi 30: Võ Thành Vương làm phản Trụ đầu Châu Hồi 31: Văn Thái Sư xua đuổi theo Phi Hổ Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp phụ vương tại Ðồng quan liêu Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy Hồi 34: Võ Thành Vương trình làng Tử Nha Hồi 35: Triều Ðiền lấy binh thám thính Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây Hồi 37: Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ Hồi 39: nhì nịnh bị lạnh lẽo nằm co Hồi 40: bốn Tướng cậy phép đoạt thành Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận ước Tiên góp Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập tốt Hồi 46: quản Thành Tử phá trận Kim quang quẻ Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ vương đành lâm nàn Hồi 50: Trận Huỳnh Hà tía cô bắt các Tiên Hồi 51: Tử Nha cướp trại xua binh yêu đương Hồi 52: Núi giỏi Long, Văn Trọng băng hà Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thay đầu Tây Kỳ Hồi 56: Tử Nha lập kế bắt Thiền Ngọc Hồi 57: Trụ Vương không đúng Tô Hộ phát Tây Kỳ Hồi 58: Trời khiến cho Tử Nha chạm mặt Lữ Nhạc Hồi 59: Ân Hồng giữa con đường thâu Chánh Ðáng Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái rất Ðồ Hồi 62: Trương Sơn sau đó việc chinh Tây Hồi 63: Thân công văn khuyên Nhứt Ðiện hạ tiến công Tử Nha Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ xác Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp nhất số xe duyên Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái tướng Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ nỗ lực cương Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng tá Hồi 70: chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua nhì ải Hồi 72: Quảng Thành Tử cha lần lạy Giáo công ty Hồi 73: Già trẻ, song Hùm tranh cao phải chăng Hồi 74: sương Trắng, hơi Vàng, nhị phép đồng nhau Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên Hồi 76: Trịnh Luân bắt tướng mạo thâu Tỵ Thủy Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo nhà Hồi 78: Tây Phương nhì vị phá Tru Tiên Hồi 79: Ải Xuyên Vân, tư tướng Châu bị tóm gọn Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu Hồi 81: Ải Ðồng Quan, bọn họ Dư rải độc Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện tại hình Hồi 84: Kéo binh Lang tấn công ải Lâm Ðồng Hồi 85: nhì vị chư hầu đầu Thánh Chúa Hồi 86: Ngũ Nhạc về bên Thiên Tào Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận Hồi 88: Tử Nha độ binh quá Huỳnh Hà Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân giúp thấy tủy Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần Hồi 91: Tử Nha lập kế thiêu văn hóa truyền thống Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân Hồi 93: Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại Hồi 95: Tử Nha hài tội tình Trụ vương vãi Hồi 96: nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình Hồi 98: Phá Ðài báu, bên Châu thí của Hồi 99: Tử Nha vâng sắc phong thần Hồi 100: Châu Võ vương luận công phân chia nước

Các tiên cho xem trận một hồi phần đông ngây ngất, không ai muốn về cả. Trước mặt chúng ta thấy nhiều lạ lùng, tuy thế vỏn vẹn mặt cửa Ðông gồm treo Tru tiên kiếm, cửa ngõ Bắc bao gồm treo Lục tiên kiếm, cửa ngõ Tây gồm treo Hãm tiên kiếm, cửa ngõ Nam tất cả treo giỏi tiên kiếm. Chỉ tất cả chừng đó thôi mà khí độc lên ngắt trời, gió thổi kinh mình, biến đổi trăm ngàn sản phẩm lạ.

Bạn đang xem: Nhất khí hóa tam thanh

Bỗng vào trận gồm tiếng ca:

Làm làm thế nào cho khỏi trận Tru tiên,

Tánh lửa không dằn khiến đảo điên

Giết Hỏa linh tiên đành rấm họa,

Trói Dư Nguyên nữa lại thêm duyên

Ðem dây kết oán ai cơ mà nhịn,

Tìm mang đến gây hờn, đó chớ phiền

Ðừng cậy Ngọc Hư những phép lạ,

Thử coi Triệt giáo dữ xuất xắc hiền?

Nhiên Ðăng nghe ca, nói với các tiên:

- người ca lời đó chưa phải kẻ hiền. Thôi họ trở về Lư Bồng xem tôn sư cho dạy cầm nào?

Nói chưa hoàn thành lời, sẽ thấy Ða Bửu đạo nhân sinh hoạt trong trận khiêu vũ ra nuốm gươm lướt cho tới nói:

- Quảng Thành Tử, chạy đi đâu đến khỏi, có ta đến đây.

Quảng Thành Tử bực tức nói:

- trước kìa ở bên trên Bích Du cung, ngươi ỷ đông khinh dễ ta. Siêu đỗi giáo công ty của ngươi răn dạy dỗ ngươi cũng chẳng nghe lời, nay lại lập trận Tru Tiên quyết lòng làm dữ. Ta là kẻ phạm gần kề sanh ngươi đắn đo hay sao?

Hai tín đồ hỗn đấu với nhau, kẻ thì thiệt thần thông quảng đại, một kẻ bửu pháp vô cùng, Ngọc lỗi không nhịn Bích Du, Triệt giáo không nhịn nhường Xiển giáo.

Quảng Thành Tử quăng Thiên Phiên Ấn lên, Ða Bửu đạo nhân né không kịp, bị ấn tấn công nhằm sườn lưng té nhào xuống đất, vội quăng quật chạy vào trận.

Nhiên Ðăng hại Quảng Thành Tử lạnh giận xua theo vào trận nguy đến tính mạng liền call lớn:

- Thôi, bọn họ trở về Lư Bồng rồi đã thương nghị.

Cũng may, Quảng Thành Tử dằn được cơn giận, nếu như không, phi vào cửa trận thì tiêu mạng rồi!

Các tiên trở về cho Lư Bồng một dịp thì bỗng nhiên nghe giờ đồng hồ nhạc trổi vang, mùi hương bay chén ngát, những tiên biết Chưởng gs tôn giáng hạ, liền bước xuống Lư Bồng quỳ lạy nghênh tiếp.

Nguyên Thỉ ngồi trên Trầm mùi hương liễn, cất cánh đến Lư Bồng, các tiên các làm lễ.

Nguyên Thỉ nói:

- ni phá trận Tru Tiên bắt đầu biết ai cao thấp.

Nói rồi ngồi yên lặng. Những tiên đứng bên hầu hạ.

Qua mang đến giờ Tí, trên đầu Nguyên Thỉ hiển thị hào quang, bên trên hào quang gồm mây ngũ sắc, hột châu với bông rubi nhểu xuống, nối chuyền giống như các hạt mưa sa.

Ða Bửu đạo nhân làm việc trong trận quan sát lên Lư bồng coi thấy, biết Nguyên Thỉ giáng trần, suy nghĩ thầm:

- Nhắm lại trận này còn có thầy mình xuống đây mới cự nổi, chứ sức mình sánh sao kịp với Chưởng giáo tôn sư?

Hôm sau, trên nền trời xanh thẫm, trước trận Tru Tiên giờ đồng hồ nhạc vang trời, Ða Bửu đạo nhân biết Thông Thiên giáo chủ dắt đồ đệ xuống trận, ngay tức thì ra nghênh tiếp, rước vào bát quái.

Thông Thiên giáo công ty ngồi giữa, tư vị môn đệ hầu cận là Ða Bửu đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Võ Dương thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu. Còn những tiên nhỏ tuổi đều đứng hầu nghỉ ngơi từng dưới.

Thông Thiên giáo nhà tu các kiếp phải phép tắc vô cùng.

Ðến canh ba, bên trên đầu Thông Thiên giáo nhà hiện hào quang ngun bất tỉnh tới mây xanh lan ra năm sắc rực rỡ.

Các tiên ngơi nghỉ Lư Bồng nhận ra trong trận Tru Tiên nổi lên hào quang quẻ lạ, Nhiên Ðăng bạch với Nguyên Thỉ:

- Hồi khuya tôi thấy vào trận Tru Tiên hiện lên ngũ sắc hào quang chắc chắn là Thông Thiên giáo công ty đã đến. Vậy bữa nay tôn sư định phá trận tốt chưa?

Nguyên Thỉ nói:

- chốn này ta chẳng làm việc lâu, nên ta tính đi xem trận.

Nói rồi truyền các đệ tử sắp hàng từng cặp theo sản phẩm công nghệ tự sau:

- Xích Tinh Tử đi với Quảng Thành tử.

- Thái Ất chơn nhơn đi với Linh Bửu Ðại pháp sư.

- Cù giữ Tôn đi cùng với Thanh Hư đạo đức nghề nghiệp chơn quân.

- Phổ nhân từ chơn nhơn đi với Văn Thù Quảng pháp thiên tôn.

- Vân Trung Tử đi với Từ sản phẩm đạo nhơn.

- Ðạo Hạnh thiên tôn đi cùng với Ngọc Ðảnh chơn nhơn.

- Huỳnh Long chơn nhơn đi cùng với Lục Yểm.

- Nhiên Ðăng đi với Tử Nha.

Còn Kim Tra, Mộc Tra bưng lư hương theo sau, kế nữa là mãng cầu Tra, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tịnh.

Bên trận Tru tiên, các đệ tử tốt tin Nguyên Thỉ cho liền vào bạch với Thông Thiên giáo chủ, tức tốc một hồi kiểng đổ vang như từng giọt mưa điểm bên trên vũng nước, tiếp kia cờ phướng lôi ra như mây mờ, Thông Thiên giáo chủ cỡi Khuê ngưu ra trước cửa ngõ trận, môn đệ hầu hạ hai bên.

Thông Thiên giáo nhà thấy Nguyên Thỉ tức thì bái cùng nói:

- Tôi chào đạo huynh.

Nguyên Thỉ nói:

- Sư đệ lập làm đưa ra trận dữ như vậy? lúc trước họ đồng họp mặt trên Bích Du cung, nghị lập bảng Phong thần, phân chia ra cha bậc, ai bao gồm đức thì làm tiên, ai ít đức công quả thì làm cho thần, nếu ai vượt nữa thì làm cho quỷ. Nay Trụ vương vô đạo, khí số không còn rồi, Châu Võ hành nhơn, số trời đã định, lẽ nào sư đệ phân vân hay sao nhưng mà lập trận phệ đón đường Tử Nha? trước khi luận bảng Phong thần, sư đệ đã thỏa thuận hợp tác với số 365 tín đồ lên đài Phong thần trong những số ấy Triệt giáo có tên những fan không được thành chánh trái cũng các sao ni sư đệ lại quên lời, thất tín?

Thông Thiên giáo công ty nói:

- Sư huynh hỏi tôi việc ấy làm gì? Hãy hỏi Quảng Thành Tử thì rõ hơn.

Nguyên Thỉ nói:

- Quảng Thành Tử, các bước ra sao?

Quảng Thành Tử thuật lại chuyện trả mão bên trên Bích Du cung bị những tiên đón đường vấn nạn, nói hết những việc không sót một điều.

Thông Thiên giáo công ty nói:

- Quảng Thành Tử sẽ mắng ta do dự phải quấy, chẳng luận nhân hậu ngu, dạy học trò có lông, gồm sừng ở bình thường với núm thú. Ta nghĩ lại, thầy ta truyền đạo đến ba bạn bè ta, sau chia thành hai, kẻ dạy dỗ Xiển giáo tu hành, người dạy Triệt giáo an bang tế thế. Tuy chia thành hai biện pháp dạy, cũng một gốc mà lại ra. Nếu nó nói ta nạp năng lượng chung làm việc lộn với thế thú thì sư huynh lại khác rộng sao?

Nguyên Thỉ nói:

- Sư đệ đừng trách Quảng Thành Tử, thiết yếu tại học trò sư đệ ngang dọc, ỷ dạn dĩ hiếp người, thiệt là lòng cầm cố thú, sư đệ đụng đâu dạy dỗ đó, lựa chọn kẻ băn khoăn điều, buộc phải kiếm chuyện thị phi thêu dệt hại muôn dân trang bị thán.

Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa đáp:

- Sư huynh nói sai rồi. Ðạo là 1 đường sáng buộc phải phải không ngừng mở rộng cho chúng sanh vào tầm khoảng ánh sáng sủa ấy. Ðạo dạy người, sửa đời, thì ngẫu nhiên những ai ước ao đắc đạo đều sở hữu quyền hành đạo, lý do lại hạn chế, chỉ lựa những người dân có đức hạnh? Ðạo giúp bạn hay người giúp đạo? giả dụ chỉ lựa những người đạo đức mới cho hành đạo thì bửa ra sai lạc ý nghĩa sâu sắc của đạo rồi. Ðạo đâu riêng gì là một triều đình nhưng bảo buộc phải lựa fan tài đức nhằm cai trị, nhưng mà đạo chính là chỗ đào tạo người bất tài, thiếu đức trở thành tín đồ tài đức kia mà. Ðạo huynh yêu cầu xét lại điểm ấy. Còn học tập trò đạo huynh khinh học trò tôi là loài tất cả lông, bao gồm sừng, tôi thiết tưởng hồ hết sinh đồ gia dụng trong dải ngân hà đều đồng đẳng trước đạo đức, trong lãnh vực đạo đức không thể phân chia trên dưới, dầu là loài bao gồm lông, bao gồm sừng cũng rất được quyền thao tác làm việc đạo, thì lời coi thường miệt ấy hết sức trái lẽ. Ðến như đạo huynh, trước phương diện tôi nhưng mà đạo huynh còn mắng học tập trò tôi là cầm thú thì bảo sao ý thức ấy không ăn vào tư tưởng của đồ đệ Xiển giáo?

Nguyên Thỉ nói:

- Sư đệ vượt nghe lời học tập trò mình mà lại nóng nảy tai sợ hãi đến công việc tu hành. Tôi thiển nghĩ một kẻ chân tu không khi nào thiên lệch, đã thiên lệch tất nhiên trái với con đường hành đạo. Lẽ học trò mình chưa thuần thục về đạo đức, sư đệ đề xuất đem hiện tượng lệ ra dạy dỗ, khiến cho chúng nó đi trên tuyến phố ngay, sao lại bởi vì lời thêu dệt của chúng mà lập trận dữ, trái mệnh trời?

Thông Thiên giáo công ty nói:

- Hành đạo là trách nhiệm thiêng liêng và trường cửu của fan dẫn đạo, chưa hẳn một thời gian mà trả tất. Nó như một con đò gửi khách lịch sự sông, thì biết bao giờ dứt được. Lúc ban đầu tức là lúc vẫn đến, mà lại lúc đã đi vào là bắt đầu. Ðạo huynh ban đầu trách tôi thiên lệch, tuy thế nếu tôi cứ nhắm mắt làm cho ngơ, để cho môn thứ tôi bị áp dụng mãi mãi, môn đồ tôi sẽ sở hữu được quan niệm rằng tu hành là xay mình vào một khuôn khổ để cho mọi người hà hiếp, như vậy gồm bảo tồn được đạo giáo không?

Nguyên Thỉ nói:

- Nhưng tại sao sư đệ cứ chỉ ra rằng môn vật mình bị kẻ không giống hà hiếp? Ý nghĩ về ấy bao gồm phải sư đệ sẽ thiên lệch, nghe theo lời tô vẽ của môn sinh mình không? vì chưng nghe môn đồ mình nói mà lại lập trận dữ liền kề phạt nhau, như thế là trái lẽ.

Thông Thiên giáo nhà nói:

- bao gồm sư huynh sẽ bênh đồ đệ mình không xét lẽ công bằng. Tôi lập trận này chưa hẳn vì nóng giận hay vì chưng trái mệnh trời, nhưng chỉ để giữ lại thể diện, bảo đảm an toàn giáo lý Triệt giáo thôi.

Nguyên Thỉ cười:

- lý thuyết Triệt giáo là gần kề kiếp là nghịch thiên?

Thông Thiên giáo chủ cũng cười cay đắng:

- Ðạo huynh lầm rồi! Nó là việc vươn lên không chịu bị tiêu diệt.

Nguyên Thỉ nói:

- cầm cố thì cũng do số trời định, bắt buộc tránh nổi.

Thông Thiên giáo nhà nói:

- Tôi đã lập trận rồi, đạo huynh cứ vào phá.

Nguyên Thỉ nói:

- hy vọng phá trận ấy cũng chẳng nặng nề gì. Ðể ta vào xem thử.

Thông Thiên giáo công ty giục Khuê Ngưu vào cửa ngõ Lục tiên, các đệ tử hầu hết theo vào trận.

Còn Nguyên Thỉ ngồi dựa vào Trầm mùi hương liễn vịn tay ghế thủng thỉnh bay vào cho cửa chánh Ðông là chổ treo gươm Tru Tiên, Nguyên Thỉ vỗ Trầm hương Liễn một cái truyền thần Yết Ðế giở thẳng chân ghế lên, tứ chân ghế hiện bốn bụi bông sen trên bông sen hào quang sáng chói.

Nguyên Thỉ bay ra cửa ngõ Tru Tiên, Thông Thiên vỗ tay một chiếc sấm nổ vang trời, gươm Tru Tiên múa một cái, chém đứt một bông sen.

Nguyên Thỉ bay khắp tứ cửa, hao mất tư bông sen, lập tức ngâm bài xích kệ:

Thông Thiên lập trận thật không thông,

Bốn cửa ngõ treo gươm cực kỳ uổng công

Hãm, Tuyệt, Lục, Tru phần nhiều chẳng ích,

Ra vào coi lại thể như không.

Nguyên Thỉ ra khỏi trận các đệ tử rước vào Lư bồng.

Nhiên Ðăng hỏi:

- Tôn sư coi trận ấy ra vậy nào?

Nguyên Thỉ nói:

- Ta coi chưa rõ.

Nam cực tiên ông nói:

- Tôn sư vẫn vào trận, sao ko phá mang đến rồi đặng Tử Nha phân phát Trụ.

Nguyên Thỉ nói:

- Mọi bài toán còn buộc phải có chủ kiến sư huynh ta nữa ta đâu dám từ bỏ chuyên. Chờ sư huynh ta cho đây đã tính.

Nói vừa xong xuôi tiếng xảy nghe giờ đồng hồ nhạc trên mây, mùi thơm nghi ngút, Lão Tử cỡi Thanh ngưu tất cả Huyền Ðô Ðại pháp sư theo phò hộ, đồng đáp xuống Lư Bồng.

Xem thêm: 7 Xu Hướng Hoa Cầm Tay Cô Dâu 2017, Hoa Cầm Tay Cô Dâu Đẹp Nhất 2017

Nguyên Thỉ dẫn đệ tử nghênh tiếp.

Hai vị tiên lão ngồi ở trong giữa, các đệ tử đứng bao bọc hầu hạ.

Lão Tử hỏi:

- Thông Thiên lập trận Tru Tiên cản mặt đường Khương Thượng nhằm ta xuống đây hỏi test xem Thông Thiên vấn đáp làm sao?

Nguyên Thỉ nói:

- Tôi vô phép đang vào coi trận rồi, nhưng chưa giao chiến.

Lão Tử nói:

- Sao không phá trận cho rồi?

Nguyên Thỉ nói:

- Tôi còn đợi lệnh sư huynh.

Lão Tử nói:

- Như Thông Thiên chịu phép thì thôi, bởi cưỡng lại thì bắt về cung Tử Tiêu cho sư tôn vấn tội.

Khi ấy nhì vị giáo công ty ngồi bên trên Lư Bồng, hào quang đãng ngũ sắc đẹp tỏa cho tận ải Giới Bài.

Thông Thiên giáo chủ nói với những đệ tử:

- Ðại sư huynh ta sẽ đến, ta cần chạm mặt mặt coi đại sư huynh ta xử sự làm sao.

Nói rồi truyền Ða Bửu đạo nhân gióng chuông tấn công khánh, lôi ra ngoài trận Tru Tiên mời Lão Tử xuống Lư Bồng nói chuyện.

Na Tra vào thưa.

Giây phút Lão Tử cỡi Thanh ngưu hạ cánh Lư Bồng.

Thông Thiên giáo chủ làm lễ ra mắt và nói:

- tiểu đệ xin xin chào Ðại sư huynh.

Lão Tử nói:

- Sư đệ! Ba bằng hữu ta lập bảng game phong thần là tuân theo cơ tạo ra hóa sao sư đệ nghịch thiên lập trận dữ, rào cản binh Châu?

Thông Thiên giáo công ty nói:

- Tôi không tồn tại ý bức tường ngăn binh Châu, việc trần tục chánh tà vẫn rõ ai vô đạo, bạo tàn thì bị phạt, đó là lẽ đương nhiên. Tôi xuống trên đây lập trận chỉ vì hy vọng bảo tồn giáo lý của Triệt giáo nhưng thôi.

Lão Tử nói:

- Sư đệ nói sao cực nhọc nghe quá! bảo đảm giáo lý rứa nào?

Thông Thiên giáo nhà nói:

- môn sinh Xiển giáo khi dễ môn sinh của Triệt giáo bọn chúng tôi. Quảng Thành Tử tía lần mang lại cung Bích Du lúc thị cả tôi nữa. Ấy là vi phạm luật nghiêm kẻ nhỏ tuổi không nhường fan trên, đạo lý đổ nát. Hôm qua tôi đã tỏ bày với Nhị sư huynh, mà Nhị sư huynh vẫn binh học tập trò mình, núm hiếp bức tôi những chuyện. Nếu còn muốn khỏi mích lòng nhau yêu cầu giao Quảng Thành Tử mang lại tôi trị tội, nếu như không chịu thì tự ý đại huynh xử sự.

Lão Tử đáp:

- Quảng Thành Tử là tín đồ đạo đức, lẽ như thế nào dám phạm người trên? Sư đệ chớ nghe lời thêm giảm của học tập trò bản thân lập trận bất nhơn, hại fan tu luyện. Dẫu Quảng Thành Tử tất cả vô lễ, tội cũng không đáng chết, sao sư đệ lạnh giận có tác dụng chuyện nghịch thiên. Thôi, đề xuất nghe lời ta dẹp trận ấy đi, rồi trở về Bích Du cung hối hận sửa lỗi, thì ta còn dung được, bằng không ta bắt nạp đến thầy, xua đuổi về thế tục không cho đến Bích Du cung làm cho giáo công ty nữa, chừng ấy ân hận không kịp.

Thông Thiên giáo công ty tưởng đem lẽ yêu cầu bạch minh với Lão Tử nhằm Lão Tử suy xét, nào ngờ bị Lão Tử mắng như vậy, bực tức nói:

- Tôi với Ðại sư huynh là bàn sinh hoạt một thầy, thuộc là giáo chủ, sao sư huynh bốn vị học tập trò, nói nhục tôi như vậy. Giả dụ thế liệu có còn gì khác là đạo đức, lẽ phải. Tôi đã lập trận thì ko dẹp bao giờ. Sư huynh là fan thần thông cứ vào phá thử?

Lão Tử cười, nói:

- Phá trận không khó khăn chi, tuy nhiên ta khuyên nhủ ngươi sau chớ thở than, hối hận. Thôi, ta mang đến ngươi vào trước sửa biên soạn đi, rồi ta đang vào phá. Nếu không sắp để sẵn, chắc hẳn rằng bị bối rối.

Thông Thiên giáo nhà nói:

- Tôi ko cần sắp đặt gì nữa. Sư huynh mong muốn phá thì cứ vào tôi chỉ răn dạy một điều là phải cẩn thận kẻo bị bắt.

Nói rồi giục Khuê ngưu về cửa ngõ Hãm tiên, đứng vào trận ngóng Lão Tử.

Lão Tử vỗ sừng trâu, tư chân trâu hiện hào quang bay hỏng đất.

Lão Tử lại trải bức Thái cực Ðồ ra, hóa thành cái mong vòng rồi bước lên cầu vòng ấy xông vào trận ca rằng:

Sanh đời lếu láo độn chạm chán thầy truyền,

Biến hóa hết sức phép từ bỏ nhiên

Dạy chúng làm lành toan bỏ dữ,

Ðộ bạn khỏi tục đặng thành tiên

Một ngôi trường Xiển giáo ưa thanh tịnh,

Hai chữ vô vi lánh thị trường

Chẳng vẫn thương fan trong nước lửa,

Phải vào trận dữ dẹp mang đến yên.

Thông Thiên thấy Lão Tử vào phá trận, tức thì vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời.

Lão Tử cười ngất nói:

- Sư đệ đừng vỗ tay vô ích, hãy coi cây gậy của ta đây.

Thông Thiên giáo nhà thấy Lão Tử vào trận một phương pháp dễ dàng, lại vung gậy múa máy, tức giận vung đao đến chém. Dẫu vậy gậy thì dài, gươm thì ngắn buộc phải Thông Thiên giáo nhà cứ lo đỡ gạt chứ đâm không tới.

Lão Tử thấy vậy lại cười cợt to nói:

- Ta thấy ngươi không thông đạo pháp, nắm mà dám lên có tác dụng giáo chủ Triệt giáo.

Thông Thiên giáo công ty giận tím mặt, nói:

- Ngươi khinh rẻ ta cho thế, hèn đưa ra để học tập trò giết hại đệ tử ta đắn đo bao nhiêu cả. Thật thù này không biết chừng nào nguôi.

Các môn đồ Triệt giáo đứng trên đài bát quái thấy cảnh đồ dùng xảy ra, ai nấy khía cạnh mày cũng đầy giáp khí, mong bay xuống ăn tươi nuốt sống Lão Tử.

Thông Thiên giáo nhà liền lâm râm niệm chú, tức thì tư cửa sấm nổ vang trời, tám phương gió thổi ngùn ngụt.

Lão Tử thấy vậy liền hiện tại hào quang đãng lên đầu, bên trên hào quang này lại hiện chiếc tháp lồng lộng, tạo cho sấm gió không sao động vào bản thân được.

Lão Tử lại suy nghĩ thầm:

- Nó đã cần sử dụng đến tuyệt kỹ trận đồ nhằm hại mình, mình rất cần được biến hóa phá trận đến tan. Nếu như không lũ học tập trò nó coi bản thân chẳng ra gì.

Nghĩ rồi, Lão Tử lập tức vỗ vào sừng trâu, ngay tắp lự Thần ngưu cất cánh vọt thoát ra khỏi trận.

Lão Tử vội vàng cỡi mão đuôi cá, ngay thức thì trên đầu hiện tía đạo hào quang rồi giục trâu vào phá trận.

Xảy nghe phía Ðông bao gồm tiếng chuông ngân, rồi một người đội mão, mình mang áo hồng, cỡi thú trắng, ráng gươm xông tới nói:

- Lý đạo huynh! Ðừng sợ! bao gồm tôi đến giúp đỡ đây.

Thông Thiên giáo chủ chần chừ ai lại xông vào phá trận, tức tốc hỏi lớn:

- Ðạo sĩ là ai mà đến đây giúp Lão Tử?

Người ấy nói:

- còn nếu không biết thì nghe tứ câu ca này sẽ rõ:

Trời khu đất sanh thành đã tất cả ta,

Theo thầy học tập đạo rộng bao la

Thấy điều nghịch ý yêu cầu ra giúp,

Cho rõ hai bên lẽ chánh tà.

Ca xong, tín đồ ấy nói:

- Ta là Thượng Thanh đạo nhơn đây.

Vừa nói vừa chém Thông Thiên giáo chủ.

Thông Thiên giáo nhà nghĩ thầm:

- kỳ lạ thật! Thượng Thanh đạo nhơn là người ở giáo phái nào nhưng ta ko biết.

Trong thời điểm Thông Thiên giáo chủ đang rỉ tai với Thượng Thanh đạo nhơn thì lại nghe bên phía Nam tất cả một tiếng chuông ngân, rồi một ông già team mão vàng, mặc áo bát quái, tay nuốm cây Như ý, cỡi con ngữa chạy đến kêu lớn:

- Lý đạo nhơn! có tôi mang đến trợ chiến.

Thông Thiên giáo chủ hỏi:

- Ai kia vậy?

Người ấy nói:

- Thấy ta nhưng mà ngươi chần chờ thì làm chủ Triệt giáo sao được. Hãy nghe đây:

Hồng Quân lão tổ dạy vuông tròn,

Sống mãi trên đời cùng với nước non

Trời đất không già ta chẳng thác,

Say sưa hương thơm đạo tấm lòng son.

Ca rồi nói:

- Ta là Ngọc Thanh đạo nhơn mang đến đây test tài Thông Thiên giáo chủ.

Thông Thiên giáo nhà nghĩ thầm:

- tự xưa đến nay thầy ta chỉ dạy dỗ có bố người đệ tử, sao nay lại có Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh làm sao đó?

Ngọc Thanh tấn công xuống một Như ý, Thông Thiên giáo chủ đưa tìm ra đỡ.

Hai bên đang tiến công với nhau không phân win bại, xảy nghe phía Bắc tất cả tiếng chuông ngân, rồi một ông đạo sĩ đội mão Cửu tiên, mặc áo tiên y, một tay nỗ lực quạt râu rồng, một tay nuốm ngọc Như ý, cỡi sư tử chạy mang đến kêu lớn:

- Lý đạo huynh, tôi mang lại trợ chiến phá trận Hãm Tiên!

Thông Thiên giáo chủ thấy fan ấy khoác còn trẻ nhưng mà tóc đã bạc không biết là ai, lập tức tiếp hỏi:

- Còn ai đó nữa?

Người ấy nói:

- Hãy nghe bài bác ca này:

Từ thuở hiện ra lúc lếu mang,

Tính năm đề cập tháng biết muôn ngàn?

Một bầu tạo hóa dầu ngang dọc,

Những nói bàn môn nặng nề tỏ tà.

Ca rồi nói:

- Ta là Thái Thượng đạo nhơn.

Khi ấy bốn tín đồ vây Thông Thiên giáo chủ đánh vùi một trận.

Thông Thiên giáo công ty một bạn phải cự với cha người, chỉ từ biết đỡ mà chẳng thể nào tấn công lại được.

Các môn sinh Triệt giáo thấy cha người mới tới hào quang phát sáng lòa ai nấy rất nhiều khen phục, duy nhất là Trương Nhĩ Tiên, môn đệ Triệt giáo mà mến mộ Xiển giáo vô cùng.