Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp an

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để thiết lập tài liệu bài xích tập giờ Anh lớp 8 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp an

Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề khám nghiệm 1 tiết Tiếng Anh 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Our customs và traditions

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 8 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề bình chọn 1 tiết Tiếng Anh 8 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science và technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS & SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/ các đáp án sót lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /k/ những đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ʌ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə:/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /ɪ/ các đáp án sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /e/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɑː/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /æ/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /id/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʒ/ các đáp án sót lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ɜ:/ các đáp án sót lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. To lớn hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to vì dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. To lớn shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ khổng lồ socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vày you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: bởi vì you think friendship on the mạng internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ event in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm gì

Dịch: Anh ấy thích đi chơi với đồng đội vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to lớn Ving”: nghiện làm cái gi

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ thủ công bằng tay

Dịch: công ty chúng tôi cần 1 bộ đồ thủ công bằng tay để làm những sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn

Dịch: hoạt động giải trí ưa thích của công ty là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào đội

Dịch: Anna rất ý muốn tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi dạo ngắm đồ kế bên cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi chơi ngắm đồ bên cạnh cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn ngữ dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngôn ngữ mạng để tiếp xúc tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của mình

Dịch: Ngắm tín đồ qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: giao tiếp với ai

Dịch: Tôi siêu ghét thì thầm với mấy người kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm cái gi

Dịch: bạn có say mê làm cho vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: sử dụng rộng rãi với vật gì

Dịch: cha mẹ sẽ thích hợp với kết quả học tập của khách hàng chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? câu hỏi làm gì

Dịch: chúng ta thường làm những gì vào thời gian thư giãn nghỉ ngơi ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không tồn tại thật, chỉ bao gồm trên mạng

Dịch: bạn có nghĩ tình chúng ta trên mạng chỉ là ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự khiếu nại văn hoá

Dịch: Bạn đã có lần tham gia một sự khiếu nại văn hoá ở khu vực bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm cộng đồng

Dịch: tất cả bao nhiêu người đang sống trong trung tâm xã hội vậy?


III. READING

Read the passage below và decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What bởi you often vì chưng when you have không tính phí time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things to make crafts. Thanks lớn the craft kit, I can make some gifts for my friends and relatives. My mother taught me to make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want to lớn learn to lớn make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to make scarfs and pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube video on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bạn dạng thân tôi thích làm cho đồ thủ công tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have a craft kit with a lot of things khổng lồ make crafts.”.

Dịch: Tôi gồm một bộ đồ thủ công bằng tay để làm các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “My mother taught me to make bracelets”.

Dịch: chị em tôi dạy bí quyết làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I want khổng lồ learn lớn make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm hình ảnh ghép và khung ảnh nữa. Chính vì như vậy tôi đang lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs and pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã với đang tra cứu thấy vô cùng nhiều đoạn clip youtube có lợi dạy cách làm khăn choàng và áo len ấm chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

The British spend their không tính phí time in different ways. People generally use it to lớn relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không lấy phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers và magazines.

In the summer gardening is popular. And in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets to lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. To lớn spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: thâm nhập

Dịch: Nhưng đa số người cũng gia nhập các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là cho những tổ chức trường đoản cú thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu đối chiếu nhất với tính từ lâu năm “the most + adj dài”

Dịch: Con tín đồ dành không hề ít thời gian sinh sống nhà, nơi chuyển động giải trí thịnh hành nhất là coi phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: khắc ghi

Dịch: Mọi bạn thường ghi băng lại những chương trình vẫn phát để thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời hạn + Ving”: dành riêng thời gian làm cái gi

Dịch: fan ta cùng dành nhiều thời gian lướt web đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when thay thế mệnh đề chỉ thời gian

Dịch: với vào mùa thu nó được thay bởi “Tự làm phần lớn thứ”, là thời hạn khi mọi fan dành thời gian tân trang bên và sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

A favourite pastime with children and adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets & sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young và old, turn out khổng lồ cheer the pint-sized Asiatic horses and jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, & other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near chảy Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers & machine guns inside. There is an excellent golf course in da lat. Caddies are usually women.

Question 11: What bởi children vày with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: bởi Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Children catch crickets & sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và bán ra cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua chiến mã được tổ chức triển khai vào thứ 7- công ty nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược hết sức lớn, với lãi vay được đưa vào ngân khố tổ quốc phía phái mạnh Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: nhờ vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis.”.

Dịch: phần lớn sự kiện thể thao khác bao hàm bóng đá, láng rổ, trơn chuyền, bơi lội lội, đạp xe mặt đường dài, ping pong cùng tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: gồm rất ít sân golf ở miền nam bộ Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day bởi vì you spend on playing game?

B. How much time a day vị you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ and he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to lớn the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vày a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vày a lot of homework in the evenings.

Xem thêm: 1 - Máy Lạnh, Điều Hòa Daikin Của Nước Nào

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie like window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm những gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời hạn 1 ngày để đùa game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại xong vì gồm trạng tự “just”

Dịch: Nick vừa mới sắm một đĩa CD dân ca nước ta và anh ấy suy nghĩ anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại có tác dụng gì

Dịch: Ping không lo làm nhiều bài xích tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: like + Ving

On + lắp thêm + buổi

Dịch: Marie ưng ý đi ngắm đồ dùng ở shop với bạn bè vào về tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc đề nghị: “Why don’t we + V…?”: tại sao bọn họ không…

Dịch: trên sao chúng ta không giúp phụ huynh chút các bước sửa chữa tự làm cho nhỉ?


Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What lượt thích she look does?

B. What does she look like?

C. What does like she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough lớn get married.

D. She is not enough old to get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: thắc mắc ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như vậy nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận cái gì từ ai

Dịch: Lan nhận được lá thư từ cô bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn ưa thích

Dịch: chuyển động thư giãn ưa thích của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc với enough: “be + adj + enough + khổng lồ V”: đủ…để có tác dụng gì…

Dịch: Cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N dùng để miêu tả kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong những cô bé xíu xinh xắn bao gồm mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring lớn sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. To sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer khổng lồ make crafts rather than play tennis.

A. We would rather khổng lồ make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: kết cấu so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm cho đồ thủ công bằng tay thú vị hơn tích lũy tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh đụng từ đứng đầu câu hễ từ phân tách số ít

Dịch: Ngồi trước máy tính hàng giờ khôn xiết mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vị vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, vày vậy anh ấy đỗ kì thi.

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: ko thích làm những gì

Dịch: Anh ấy không ham mê chơi những trò nghịch trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: kết cấu would prefer lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm gì hơn làm cái gi