Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà chữ số 6 đứng liền trước số 8?hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau, mà chữ số 6 đứng liền trước chữ số 8

Câu hỏi: Hãy mang lại biết có tất cả từng nào số có 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm có : 0, 2, 4, 6, 8

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn :

- gồm 4 lựa chọn mặt hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà chữ số 6 đứng liền trước số 8?hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau, mà chữ số 6 đứng liền trước chữ số 8

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số mặt hàng trăm và hàng chục).

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số hàng chục gồm 3 lựa chọn mặt hàng trăm cùng 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự mặt hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của dãy số bí quyết đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT những em sẽ có công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số mà lại 2 số hạng liên tiếp bí quyết đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy mà 2 số hạng liên tiếp cách đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang đến trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết những tập hợp sau bằng cách liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng giải pháp liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho những phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mạn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn nhát nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Số Điện Thoại Xe Công Nhật Mới Nhất, Nhà Xe Công Nhật Chuyên Tuyến Đồng Hới

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A bố số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Bởi đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) các phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 nên hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, trăng tròn 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên tía số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta tất cả : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước tất cả diện tích lớn nhất, viết tập hợp B cha nước tất cả diện tích nhỏ nhất.