ĐẾ LONG HÀNH

Võ Đang sơn

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Từ vô thành đến vô hạn.– Vị trí: Võ Đang Sơn.

Bạn đang xem: Đế long hành

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Nói chuyện với Văn Thụy Kỳ.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách đưa ra lộ (1)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã đưa ra cảnh 1 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Võ Đang sơn.

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Nói chuyện với Diên Tông Hà.– Bước 3: Học và luyện Thiên hạ tam quyền lên 1 thành.– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thiên hạ tam quyền

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã đưa ra cảnh 2 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách bỏ ra lộ (1).

Hướng dẫn:– Bước 1 : Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Đập bia đá cũ lấy đồ. (e4)– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách đưa ra lộ (2)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã bỏ ra cảnh 3 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thiên hạ tam quyền.

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Luyện Thiên hạ tam quyền lên 2 thành.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm trung đệ nhất môn

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã bỏ ra cảnh 5 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (2).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Nói chuyện với Long Phong Tử. (e5)– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách chi lộ (3)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã đưa ra cảnh 6 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm trung đệ nhất môn.

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Giết cáo lấy 15 da cáo.– Bước 3: Nói chuyện với Lý Giới.– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách chi lộ (hết)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 6 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách bỏ ra lộ (3).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết 10 tên Kiền Đạt.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Cây chết

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã đưa ra cảnh 7 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách bỏ ra lộ (Hết).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Mật Khẩu Messenger, Ứng Dụng Khác Trên Điện Thoại Android

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Đến xem Tử mộc– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm đưa ra lộ (1)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 8 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Cây chết.

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm mở hộp sắt rỉ.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm bỏ ra lộ (2)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã đưa ra cảnh 10 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm bỏ ra lộ (1).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết Đạo tặc Lương Tam Bá.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm đưa ra lộ (3)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm bỏ ra lộ (2).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm và nói chuyện với Thợ săn Nha Vân ở Trịnh Châu.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm chi lộ (4)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: dừng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Điều kiện: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm đưa ra lộ (3).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết Huyết lang lấy 20 da huyết lang và 5 móng vuốt huyết lang.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm chi lộ (5)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm đưa ra lộ (4).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2.1: Tìm giết Phỉ tặc tuy nhiên sát Trương Lão đánh ở Trịnh Châu.– Bước 2.2: Giết Phỉ tặc song sát Trương Thiếu Xuân ở Trịnh Châu.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.– Bước 4: Luyện Vô Cực Quyền và Vô Cực Kiếm lên 2 thành.

Thần kiếm chi lộ (hết)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang Thanh kiếm đội Thanh Phong Tử.– Thành tựu yêu thương cầu: dừng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm đưa ra lộ (5).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Thanh Phong Tử nhận vật phẩm.– Bước 2: Nói chuyện với Cư Vân Tử.– Bước 3: Nói chuyện với Thiên thánh chân nhân.Hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành Võ Đang tu hành đạo sĩ.

Võ Đang kiếm

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang chân nhân Huyền Hiển Tử.– Thành tựu yêu thương cầu: Ngọc đỗng tuy nhiên xuy 1 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– yêu thương cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm đưa ra lộ (hết).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Huyền Hiển Tử nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết 10 thương hiệu hung tặc ở Trịnh Châu.– bước 3: Đóng góp 500 điểm góp sức cho môn phái– Bước 4: Nói chuyện với Huyền Hiển Tử.